Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 06 augustus 2017 - 15:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

  • Psalm 20: 1 en 2
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 103: 4
  • Jozua 7: 1-15
  • Psalm 25: 3, 7 en 8
  • Psalm 148: 3, 4 en 5
  • Psalm 30: 8

Tekst:

Jozua 7: 6-9

6 Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des HEEREN, tot den avond toe, hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd.

7 En Jozua zeide: Ach Heere HEERE, waarom hebt Gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan!

8 Och Heere, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?

9 Als het de Kanaänieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onzen naam uitroeien van de aarde; wat zult Gij dan Uw groten Naam doen?

Thema:

Pleitend bidden:

1) De omstandigheden

2) De pleitgronden

Leestip:

Daniel 3 (driemaal daags)

Daniel 9 (pleitend bidden)

Citaat:

“Zijt ook gij, mijn lezer, weleens verkwikt geworden door dat: ‘Mijn oog zal op  u zijn?’, zodat gij aan de troon der genade mocht komen, om als vrucht daarvan een beroep te doen op dat alziende oog des Heeren, zeggende en pleitende: Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet.”

Ds. S. van Dorp, Gereformeerd Weekblad 1956.

Gespreksvragen:

1. Welke ‘fout’ begin Jozua met het aanvallen van de stad Ai?

2. Vervolgens kwam Jozua in grote nood. Wat was zijn nood?

3. Herkent u/herken jij deze nood: ervaren dat de Heere niet meeging, Zijn aangezicht verborg? En zo ja, mocht u/jij toen hetzelfde doen als Jozua deed?

4. Jozua gaat in gebed, samen met de oudsten. Wat kunnen wij daarvan leren?

5. Jozua mag ‘pleitend’ biddend. Wie had hem dat geleerd?

6. Wat zijn de pleitgronden die Jozua aanvoert?

7. De Heere laat Zich verbidden en openbaart Zijn wil. Wat kunnen we hiervan leren? Laat de Heere altijd zien wat Hij wil?

8. Jozua gaat hierna de stad met succes aanvallen. Waarom geeft de Heere de stad niet zoals Hij Jericho gaf (dus zonder strijd)?

9. De Heere Jezus heeft ook geleerd om ‘pleitend te bidden’. Waarom mag je volgens de Zaligmaker pleiten?

 

 

Voor de jongste kinderen:

1. Waarom konden de Israëlieten Ai niet innemen?

2. Hoe kwam Jozua erachter dat er een dief was?

3. Hoe wees de Heere de dief aan?

4. Wie heeft eigenlijk dezelfde naam als Jozua?

5. Jozua ging bidden en toen wees hij op de naam van de Heere.

Waarom deed hij dat?

6.  Jozua ging ‘pleiten’. Weet jij wat pleiten is?

Heb jij weleens papa of mama erop gewezen dat jou iets was beloofd?

Zo ja, wat was dat?

7. Jij mag tegen de Heere zeggen: “Heere Jezus, u heeft mij laten dopen, daarom wil U toch ook mijn Zaligmaker zijn”.

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie
  3. Bouwfonds


Zoeken in kalender